نمایشگاه فناوری اطلاعات

شرکت در نمایشگاه فناوری اطلاعات سوریه مهم ترین قدم برای شروع ارتباطات جهانی و ورود به بازار اروپا نیز می باشد. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان رشد فزاینده ای پیدا کرده است. توسعه صادرات سبب رشد تولیدات داخلی شده و بنگاه های تولیدی را قادر می سازد به کمک صادرات ،مقیاس […]