برگزاری همایش و کنفرانس

برگزاری همایش و کنفرانس

از جمله خدمات دیگری که افتخار ارائه آن را داریم، برگزاری همایش های هدفمند است که بیشتر به معرفی بازار های منطقه و نحوه ورود به آن بازار ها می پردازد. ما ده ها همایش در خارج و داخل کشور برگزار کرده ایم و خرسندیم از اینکه مشارکت کنندگان در همایش ها دست آورد های ارزشمندی کسب نموده و دانش به دست آمده برای ایشان سودآوری و رشد سازمانی به همراه داشته است

قبل
بعدی