برگزاری جلسات B2B

برگزاری همایش و کنفرانس

تدارک جلسات مذاکره رو در رو از دیگر راهکارهایی است که پارس رستاک در کنار برگزاری رویدادهای خود ارائه می نماید تا مسیر رسیدن به اهداف سازمان های مشارکت کننده در نمایشگاه های خود را هموار تر سازد

قبل
بعدی