اعزام و پذیرش هیات های تجاری

اعزام و پذیرش هیات های تجاری

اعزام و پذیرش هیات ها جهت مذاکرات تجاری، بازدید از نمایشگاه ها و آشنایی با بازار های هدف همواره در برنامه های سالانه پارس رستاک بوده است

قبل
بعدی