نمایشگاه بین المللی ساختمان قزاقستان - آلماتی

نمایشگاه بین المللی ساختمان قزاقستان - آلماتی

از تاریخ 2018.09.04 تا تاریخ 2018.09.06

مکان Almaty, Kazakhstan

kazalm2018

نمایشگاه بین المللی ساختمان قزاقستان - آلماتی

جستجوی رویداد