نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات رستوران و پذیرایی امارات متحده - دوبی

نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات رستوران و پذیرایی امارات متحده - دوبی

از تاریخ 2018.04.14 تا تاریخ 2018.04.15

مکان United Arab Emirates

نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات رستوران و پذیرایی امارات متحده - دوبی

جستجوی رویداد