نمایندگی ها

ساختمان قزاقستان
ساختمان قزاقستان

نمایشگاه بین المللی تخصصی

ساختمان قزاقستان

 elex
elex

نمایشگاه تخصصی

Elex

نمایشگاه بین المللی تخصصی

ساختمان اربیل

امداد ترکیه
plus

نمایشگاه بین المللی امنیت

امداد و نجات ترکیه